Eckhart

From Ingmar de Boer
Jump to: navigation, search

Waar de drieheid
in de eenheid besloten ligt

Johannes Eckhart

Als er geen hel en geen hemel zou zijn, dan zou ik niettemin God, geliefde vader, van u en uw verheven natuur houden, waar de drieheid in de eenheid besloten ligt. Nu willen jullie natuurlijk graag horen over wat in de verheven natuur van de drie-eenheid verborgen ligt. De personen zijn God in hun persoonlijkheid, de Godheid overeenkomstig de natuur in de eenheid. Welnu, dan zal ik jullie vertellen wat God en Godheid is. Daartussen is een onderscheid dat mijn ziel in de reflectie van de verheven eenheid kan waarnemen. Zij straalt in haar eigen wezen zonder enige afgescheidenheid. Daarin heeft zij al haar eenheid opgesloten en wel onderscheiden van de verheven persoonlijkheid. De stroom is in oorsprong dat waarin de eenheid leeft; het enig ene, dat in zichzelf in duistere stilte zweeft, is zonder noden. Niemand kan het begrijpen, maar in zijn zelf-zijn is het vanzelfsprekend. Het licht is het eerste in den beginne, dat de geest naarbuiten leidt vanuit zijn wezen in verborgenheid, permanent, afgezonderd, in duisternis verzonken. In deze staat wordt hij verleid, van het donkere kleed van het licht ontdaan, en verliest hij deze beide in de onpeilbare diepte. Hier wordt de verborgen aard, de geest, in de eenheid vervreemd, en toch is dat zijn leven.

O bodemloos diepe afgrond! In de diepte ben je hoog, in de hoogte diep. Hoe is dit mogelijk? Het ligt verborgen in de diepte van je afgrond. Paulus zegt niettemin dat het ons duidelijk zal worden. In die duidelijkheid is de geest over zijn zelf-heid heen, hij heeft de drie-eenheid naar zich toe getrokken. Daar sterft de geest, steeds stervende in het wonder van de Godheid, want in de eenheid heeft hij geen afgescheidenheid; het persoonlijke verliest zijn naam in de eenheid. Waar de geest in de eenheid berust op niets, daar verliest hij vanwege God elk middel. Hij is ontdaan van zowel licht als duisternis, zowel van materie als van vorm. Een klein vonkje, naakt, zoals het is geschapen, een niets uit zijn niets, dat door iets zijn niets naarbinnen wordt gezogen. Zelfs dat niets is naaktheid in eigen persoon, die de geest wegleidt en de eenheid in ongewisheid achterlaat. In dat niet begrijpen van de verheven eenheid, die alle dingen buiten zich in haar zelfheid vernietigt, is er één ding zonder afgescheidenheid, evenwel een iets, dat uit haar zelfheid geschapen is. Dat ene, wat ik hier bedoel, is woordeloos. Eén en één verenigd, straalt daar naakt in naakt. Waar de twee afgronden in een gelijkheid zweven, gegeest en ontgeest, daar is een verheven wezen; waar zich God ontgeest, daar is duisternis in een niet herkende bekende eenheid. Dat is voor ons verborgen in de diepte van zijn stilte. Alle schepsels doorgronden niet de aard van het iets. Omdat wij wegzinken van onszelf, verheugen wij ons nu, en daarnaar moeten wij steeds streven, mensen, en ons spoeden naar het hoogste, dat is de allerhoogste geluk.

[20-11-’03, IdB]

Worin die Dreiheit
in der Einheit steht

Meister Eckhart

WÄRE WEDER Hölle noch Himmelreich, dennoch wollte ich Gott, süsser Vater, dich und deine hohe Natur lieben, worin die Dreiheit in der Einheit steht. Seht, jetzt mögt ihr gerne hören von all dem Heimlichen der hohen Natur der Dreieinigkeit. Die Personen sind Gott in ihrer Persönlichkeit, Gottheit gemäss der Natur in der Einheit. Seht, jetzt mögt ihr hören, was Gott und Gottheit ist. Das ist ein Unterschied; den gewahrt meine Seele am Widerschein der hohen Einheit. Die leuchtet in ihr eigenes Wesen ganz ohne Unterschiedenheit. Darin hat sie all ihre Einheit verschlossen und doch mit Unterscheidung der hohen Persönlichkeit. Der Fluss ist ursprünglich, in dem die Einheit lebt; das einig Eine, das in sich selbst in dunkler Stille schwebt, ist ohne ein Bedürfen. Niemand kann es verstehn, doch in seiner Selbstheit ist es offenbar. Das Licht ist das erste in der Ursprünglichkeit, das den Geist hinausführt aus seinem Wesen in die Verborgenheit, allbleibend, eingezogen, in die Dunkelheit versunken. Allda wird er verlocket, allda wird er des Lichtes Dunkelheit entkleidet, allda verliert er beide in der Abgründlichkeit, allda wird das verborgene Wesen, der Geist, in der Einheit entfremdet, und doch ist's sein Leben.

O grundlos tiefer Abgrund, in deiner Tiefe bist du hoch, in deiner Höhe tief! Wie kann das sein? Das ist uns im Abgrund deiner Tiefe verborgen. Doch sagt Sankt Paulus, es soll uns klar werden. In dieser Klarheit ist der Geist über seine Selbstheit, ihn hat die Dreieinigkeit an sich gezogen. Da stirbt der Geist allsterbend im Wunder der Gottheit, denn er hat in der Einheit keine Unterschiedenheit; das Persönliche verliert seinen Namen in der Einheit. Wo der Geist in der Einheit auf nichts beruht, da verliert er in göttlicher Art jedes Mittel. Des Lichts wie der Dunkelheit ist er entledigt, der Materie wie der Form. Ein Fünklein, so nackt, wie es geschaffen ist, ein Nichts von seinem Nichts, das wird vom Etwas seines Nichts eingezogen. Eben das Nichts ist Nacktheit im Wesen der Person, das den Geist wegführt und in die Einheit schweben lässt. In dem Unbegreifen der hohen Einheit, die alle Dinge ausser sich in ihrer Selbstheit vernichtet, ist Eins ohne Unterschiedenheit, und doch ein Etwas, das aus ihrer Selbstheit geschaffen ist. Dieses Eine, das ich hier meine, ist wortlos. Eins und Eins vereint leuchtet da nackt in nackt. Wo die zwei Abgründe in einer Gleichheit schweben, gegeistet und entgeistet, da ist ein hohes Wesen; wo sich Gott entgeistet, da ist Dunkelheit in einer unerkannten bekannten Einheit. Das ist uns verborgen in der Tiefe seiner Stille. Alle Kreaturen ergründen nicht das Etwas. Dass wir uns selbst entsinken, dess freuen wir uns heute, Und danach sollt ihr trachten immerdar, ihr Leute, Und in das Höchste eilen, das ist die Ueberfreude.